مناقصه عمومی خدمات امور بیمه

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد خدمات امور بیمه ای خود را از طریق مناقصه عمومی با مشخصات مندج در اسناد مناقصه به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار کند. خدمات امور بیمه ای شامل آتش سوزی کارخانجات، عمر و حوادث کارکنان و پیمانکاران، درمان تکمیلی کارکنان، مسئولیت مدنی کارفرما …

مناقصه عمومی خدمات امور بیمه ادامه مطلب »