نتايج يک نظرسنجی علمی درباره بازطراحی دلستر

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، شرکت بهنوش در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حاضر شد و در بازه 3 روزه برگزاری نمایشگاه(اول تا سوم خرداد 1402) یک نظر سنجی علمی را با ارائه پرسشنامه آنلاین (به روش کمی با طیف لیکرت) راجع به تغییر ظاهر دلستر اجرا کرد. جامعه آماری این نظرسنجی، دانشجویان دانشگاه های …

نتايج يک نظرسنجی علمی درباره بازطراحی دلستر ادامه مطلب »