تفاله کارخانه تولید دلستر کجا می‌رود؟

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، تفاله مالت یکی از فرآورده هاي فرعی کارخانه هـاي ماءالشـعیرسازی است کـه بـه مقـدار قابـل تـوجهی در سراسـر جهـان تولیـد می‌شود. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که ایـن محصـول از ارزش غذایی نسبتاً مناسبی برخوردار اسـت، بـه طـوري کـه حاوي 20 تا 23 درصد پروتئین خام، 4 تا …

تفاله کارخانه تولید دلستر کجا می‌رود؟ ادامه مطلب »