بازدید ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از شرکت بهنوش ایران

جناب آقای مهندس مس فروش ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه در تاریخ 12/07/96 از کلیه خطوط تولید و پروژه جدید فرآوری شرکت بهنوش ایران بازدید نمودند.

 پرینت  ایمیل