چشم انداز

رهبر بازار ماءالشعیر حلال و پیشتاز تولید نوشیدنی های جدید در منطقه

مأموريت

فلسفه وجودی ما عرضه نوشیدنی های سالم، حلال و رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی با برخورداری از منابع انسانی کوشا، متعهد و متخصص و بهره مندی از فناوری های نوین و روزآمد میباشد، تامین انتظارات ذینفعان ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی در سرلوحه فعالیت های ما قرار دارد.

پرینتایمیل